TATUNG – Интелигентни решения

♦  Желаете ли да намалите разходите си за електричество и сами да контролирате параметрите на средата, където живеете и работите?

Имаме решения:

-безжично измерване на параметрите на околната среда и регулиране, чрез интелигентни систами;

-акумулиране на слънчева енергия, и захранване на необходимите ви електроуреди.

♦ Ние вярваме, че високото качество на продуктите и услугите на „Татунг“, „Елитгруп Компютър Системс“, „Гинтюнг Енерджи“; „Гоодуи“ ще допринесат за намиране на оптималното и ефективно решение.

За цени и доставка: Тел: 878 663186; Ел. поща: tatungbg@abv.bg

Преди да ни се обадите, моля разгледате по-подробно информацията от страниците на фирмения ни уеб портал.

♦ Участваме в Тайван: “Smart City Summit & Expo” ; Computex; PV-Taiwan. И при поискване ще ви предоставим покани за посещение и B2B срещи.
 

Енергийният сектор се трансформира бързо чрез технологии и интернет на нещата, отчитането и анализът на данните са движещите сили н развитието на технологиите.

Интелигентна мрежа (Smart grid) е електрическа мрежа, която може ефикасно да интегрира поведението и действията на всички потребители, свързани към нея – генератори; потребители, комутатори и др. – с цел да се осигури икономична ефективна и устойчива енергийна система с ниски загуби и високи нива на качество сигурността на доставките и безопасността.

За разработването на сигурни, надеждни и икономически ефективни системи с децентрализирано управление на електроснабдяването, алтернатива / допълване / на традиционните големи взаимосвързани и силно централизирани системи, най-популярната концепция в момента е “microgrid”,  дефинирана ot “Международната Електротехническа Комисия” (IEC), като група взаимосвързани товари и разпределени енергийни ресурси с определени електрически граници, които действат като една контролируема единица и са в състояние да работят както в мрежа, така и в островен режим. 

Понятието “фотоволтаична енергийна система” включва цялото поле от светлинния вход към фотоволтаична клетка до акумулирането на енергия, преобразуването на постоянния ток в променлив, и интерфейса с електрическите системи, към които се подава енергията. 

Хиляди отдалечени селища и домове могат да се възползват от електрическо захранване от “Off-Grid” или Хибридни  ФВт системи, с присъщите си предимства на модулност и независимост от горивата и обществената електропреносна мрежа. Освен това е технически възможно свързването на слънчевите инсталации с обществената електроразпределителна мрежа (On-Grid), което означава, че тези, които ги притежават, биха могли да продават излишната енергия обратно на своята енергийна компания, затова пазара за Фотоволтаици се разширява с бързи темпове.

В България обществените отношения, свързани с производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници се уреждат от Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ); Закона за Енергетиката (ЗЕ) и др. Политиката за насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ се определя от Министерски съвет, и се изпълнява от Министъра на енергетиката. И Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която определя преференциални цени, определя методики, координира и предоставя на министъра на енергетиката и на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) информация за изградените системи. Съответно органите на държавната власт и органите на местното самоуправление при упражняване на правомощията си по регламентиране на разрешителни, сертификационни и лицензионни процедури за постигане на целите на този закон, са длъжни да определят прозрачно, ясно и с конкретни срокове процедурите и произнасяне по съответните заявления. Регламентирано е насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници чрез: разработване на схеми за подпомагане производството и потреблението; финансиране от фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници” и от др.; договори с гарантиран резултат съгласно Закона за енергийната ефективност, свързани с използване на енергията от възобновяеми източници. При нови сгради се изисква да има производство на енергия от възобновяеми източници (най-малко 15 на сто от общото количество топлинна енергия и енергия за охлаждане, необходима на сградата).

Лицата, които желаят да изградят енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, имат право на облекчена процедура ако отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 1 от ЗЕВИ (1.с  обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии; 2. с обща инсталирана мощност до 200 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности), при която не е задължително изготвянето на оценка за прогнозния потенциал на ресурса на слънчева енергия;

-за получаване на разрешение за строеж подават до местната администрация -конструктивно становище и становище от електроинженер;

-пред съответния оператор на електрическа мрежа подават искания за проучване на условията и начина на присъединяване при условията и по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката. Становище се издава в срок до 30 дни от постъпване на искането, и като предварителен договор за присъединяване не се сключва, а договор за присъединяване се сключва при условията, определени в становището от оператора  при издадено разрешение за строеж.

Електрическата енергия от възобновяеми източници се изкупува от обществения доставчик, съответно от крайните снабдители по определената от КЕВР преференциална цена валидна за датата на заявлението за извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия, подадено до разпределителното предприятие по реда на наредбата по чл. 116, ал. 7 от ЗЕ.
За произведената и продадена електрическа енергия, производителят внася такса към държавния бюджет, размерът на която се определя по следната формула:
ТПЕЕ = ПЦ х КИЕЕ х 20 %,
където: ТПЕЕ е такса за производство на електрическа енергия; ПЦ е преференциалната цена без данъка върху добавената стойност; КИЕЕ е количеството изкупена електрическа енергия от обществения доставчик и от крайните снабдители.

Амбициозните цели за декарбонизация, съчетани с намаляващи маржове на печалба и остарели системи, натрупват натиск върху традиционните предприятия за намиране на нови и печеливши бизнес модели. Демократизирането на енергетиката, съчетано с търсенето на нови услуги от страна на доставчиците, означава, че рискът за традиционните доставчици е реален. Промяната трябва да се случи бързо. Интернет на Енергията ще Ви достави умения за улавяне на бъдещия пазарен дял чрез мобилизиране на интернет на нещата за оптимизиране на интеграцията на възобновяемата енергия и създаване на гъвкава система за управление.

 

http://energyinfo.bg/catalog-firmi.aspx?comp=364&city=%CF%F0%E0%E3%E0&n=%F2%E0%F2%F3%ED%E3%20%F7%E5%F5%E8%FF

Tatung Czech Republic

 

Пишете ни